111W dniu 6 i 7 października 2021 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne zrealizowane przez Centrum Edukacji i Profilaktyki Dialog z Krakowa. Warsztaty przeprowadził pan Leszek Kurdybacha. W klasach 5 omówione zostały popularne zjawiska takie jak na przykład: akty przemocy słownej za pomocą telefonów komórkowych czy portali społecznościowych, tak powszechnie używanych obecnie przez dzieci i młodzież w różnym wieku. Uczniowie zostali uświadomieni jak mylne i niebezpieczne jest ich przekonanie o internetowej anonimowości. Prowadzący wyposażył uczestników w wiedzę niezbędną do tego, aby odpowiednio reagować
w trudnych sytuacjach oraz nauczyć ich zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać aby samemu nie paść ofiarą cyberprzemocy. Podstawowa problematyka spotkania to: zastosowanie Internetu i telefonów komórkowych; stosowanie przemocy jako formy krzywdzenia i jej konsekwencje; role sprawcy; straty, jakie ponosi sprawca, gdy ucieka się do stosowania przemocy; jakie mogą być odczucia oraz konsekwencje przemocy w sieci dla ofiar cyberprzemcy; jakie są możliwe konsekwencje przemocy w sieci dla sprawców tego typu działań; jak powinna zachowań się ofiara cyberprzemocy i gdzie może szukać pomocy; zasady bezpiecznego poruszania się w sieci; świadek sytuacji trudnych; jak należy reagować na podejrzane pytania w sieci; poznanie konsekwencji dla sprawcy i ofiary cyberprzemocy; powiązanie ludzkich potrzeb z prawami człowieka.

Pamiętajmy, że Internet jest tylko narzędziem i to w dużej mierze od nas zależy w jaki sposób będzie z niego korzystać młodzież oraz my sami. Rolą szkoły jest w tym wypadku dostarczenie rzetelnych i jasnych informacji na temat bezpieczeństwa w sieci.W klasach 6-8 omówione zostało rozumienie pojęcia „środki psychoaktywne” oraz poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń związanych zażywaniem alkoholu, papierosów i narkotyków; poznanie wpływu alkoholu, papierosów i narkotyków na organizm człowieka; poszerzenie wiedzy dotyczących faz wchodzenia w uzależnienie oraz zmiany tolerancji organizmu na substancje psychoaktywne; poznanie konsekwencji podejmowania zachowań ryzykownych i ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych. Naszym zadaniem jest wyposażyć młodzież w rzetelną wiedzę dotyczącą problemu uzależnień, w tym specyfiki uzależnienia od alkoholu, papierosów
i narkotyków.. Przedstawione warsztaty pozwoliły podnieść świadomość uczestników dotyczącą zagrożeń związanych z inicjacją, czy eksperymentowaniem z używkami. Zajęcia wpisują się doskonale w treści zawarte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym naszej szkoły. Wczesna profilaktyka uzależnień jest cenna dla uniknięcia nałogów, a edukowanie, rozwijanie postaw
i umiejętności uczniów prowadzi do efektywniejszego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami
w przyszłości.

(art. Pedagog szkolny-Edyta Wieczorek)