godlo polski

facebook

poniedziałek, czerwca 25, 2018

Samorząd uczniowski

2016 09 28 samorzad

Pozostali uczniowie pracujący w Samorządzie: Sybilla Chanarz, Julia Kaczmarek, Liwia Kowalczyk, Wiktor Laskowski, Agata Marczuk, Karolina Sawicka, Marek Szczepankowski

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Samorząd Szkolny 2015/2016

Samorząd Szkolny
PRZEWODNICZĄCA: MAJA BURIAK
WICE PRZEWODNICZĄCA: ALEKSANDRA BORATYŃSKA
SKARBNIK: MAŁGORZATA PERTKIEWICZ

Pozostali uczniowie pracujący w Samorządzie:
Aleksandra Walewska, Martyna Dobrowolska, Michalina Kiryk, Nell Krzysztoszek, Natalia Łaszuk, Hubert Nowak, Wiktoria Baran, Martyna Grenda, Nikola Rusak, Maja Tębłowska

Samorząd Uczniowski 2013/2014

2013 10 29 samorzadNatalia Banasiak
- Przewodnicząca Samorządu Szkolnego
Malwina Oślizło
- Wiceprzewodnicząca Samorządu Szkolnego
Wiktoria Bańkowska
- Skarbnik Samorządu Szkolnego

Pozostali uczniowie pracujący w Samorządzie:
Anita Jurzysta, Jakub Znyk,Kamila Łysiak, Natalia Szmyt, Patryk Pędziwiatr
Amelia Wojciechowska, Szymon Terefeńko, Katarzyna Duda
Maja Tębłowska, Aleksandra Walewska, Amelia Labocha

Opiekun Samorządu - p.Katarzyna Kazuba

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

pierwsza
poprzednia
1

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

  1. Orga­ni­za­cja dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, oświa­to­wej, spor­to­wej oraz rozrywkowej.
  2. Dba­łość o mie­nie szkolne oraz o bez­pie­czeń­stwo, ład i porzą­dek we wszyst­kich salach lek­cyj­nych, w któ­rych odby­wają się zaję­cia i na tere­nie całej szkoły.
  3. Dba­nie w cało­kształ­cie swej dzia­łal­no­ści o dobre imię szkoły.
  4. Infor­mo­wa­nie całej spo­łecz­no­ści uczniow­skiej o swo­ich przedsięwzięciach.
  5. Samo­fi­nan­so­wa­nie potrzeb SU poprzez m.in. orga­ni­za­cję dys­ko­tek, lote­rii fan­to­wych itp.
  6. Przed­sta­wia­nie wła­dzom szkoły wnio­sków i opi­nii we wszyst­kich spra­wach szkoły, a w szcze­gól­no­ści doty­czą­cych reali­za­cji praw uczniów.


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Strony WWW, Systemy CMS, Joomla, eSklep, ecommerce, strony internetowe, banery, druk
MojaSzkola.net - Strony WWW dla szkół, przedszkoli, gimnazja, licea, Systemy CMS, Joomla, ecommerce, strony internetowe, banery, druk