2013 05 22 parkiDnia 17 maja 2013 r. w SP nr 3 odbyła się już X edycja konkursu przyrodniczego pt.:" Parki Narodowe Polski". Tegoroczna edycja dotyczyła parków narodowych leżących w pasie wyżyn ( Roztoczański PN, Ojcowski PN, Świętokrzyski PN).
Celem tego konkursu jest przede wszystkim popularyzacja wiedzy na temat ochrony przyrody w Polsce, poznanie bogactwa roślin i zwierząt, ale także odkrywanie zachowanych pamiątek historii tych obszarów.
Do konkursu przystąpiło 8 szkół podstawowych: z Żabowa, Strzelewa, Orzechowa, Błotna, Długołęki, SP 1, SP 2 i SP nr 3. Każdą szkołę reprezentowało dwóch uczniów, którzy musieli wykazać się przede wszystkim umiejętnością pracy z mapą, rozpoznawania rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz elementów przyrody nieożywionej na zdjęciach, jak i bystrością w rozwiązywaniu krzyżówki.


Wszystkie drużyny wykazały się ogromną wiedzą, ale różnica w punktacji, choć nie wielka, wyłoniła laureatów i wyróżnionych:

  • I miejsce drużyna ze Strzelewa
  • II miejsce drużyna z SP 1
  • III miejsce drużyna z Długołęki
  • Wyróżnienie SP 3, SP Błotno, SP 2, SP Orzechowo, SP Żabowo.

Organizatorki konkursu Agnieszka Białczak i Bogumiła Olejnik gratulują wszystkim drużynom przeogromnej wiedzy. Opiekunkom- E. Rapie, B. Piotrowskiej, D. Marynowskiej, A. Płusa, J. Popińskiej, R. Rucińskiej i G. Jackowskiej bardzo dziękujemy za rzetelne przygotowanie uczniów do konkursu. Dodatkowe podziękowanie kierujemy do pani Ewy Kasprzyk oraz firmy państwa Waldemara i Barbary Pędziszczak za ufundowanie słodkiego poczęstunku dla uczestników konkursu i ich opiekunów, a Starostwu Powiatowemu, Dyrekcji SP 3, Radzie Rodziców z SP 3 oraz Justynie Kosmalskiej za ufundowanie nagród książkowych i rzeczowych.
Konkurs cieszy się dużym powodzeniem i zatacza coraz szerszy krąg zainteresowanych najcenniejszymi przyrodniczo obszarami w naszym kraju. Wpływa to na kształtowanie wśród uczestników wrażliwości na piękno przyrody oraz etycznej postawy wobec rzadkich roślin i zwierząt, nie spotykanych w naturze w naszym regionie.